Tez İzleme Komitesi Raporları
28 Ocak 2015 14:57
 
  • Her doktora/sanatta yeterlik öğrencisinin tez çalışma sürecini değerlendirmek üzere kurulan Tez İzleme Komitesi (TİK) toplanır.
  • TİK Değerlendirme Sonuçları ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından Enstitümüze ulaştırılmalıdır.

 

TİK DEĞERLENDİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN FORMLAR

GSE-A21 Tez İzleme Komitesi (TİK) Tez Önerisi Değerlendirme Formu

(Tez İzleme Komitesi 1. Toplantısında kullanılacak form)

 

(Tez Önerisinin reddedilmesi durumunda bu form Değerlendirme formunun altına eklenmelidir.)

 

GSE-A20 Tez İzleme Komitesi (TİK) Değerlendirme Formu

(Tez İzleme Komitesi  2.,3.,4.,5.,6. ve 7. Toplantılarında kullanılacak form)

 

GSE-A26 Doktora/Sanatta Yeterlik Tez İzleme Komitesi Kişisel Rapor Formu

(Varsa kişisel rapor için kullanılacak form)

 

Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

MADDE 39 –(1) Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine sunar.

(2) Tez önerisi savunması izleyicilere açık olarak yapılır.

(3) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine oy birliği ya da oy çokluğuyla karar verir. İlgili başkanlık tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir.

(4) Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman atanmasını isteme ve yeni bir tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi görevlendirilebilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci üç ay içinde, danışmanı ve/veya tez konusu değiştirilen bir öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır.

(6) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Karar ilgili başkanlık tarafından toplantıyı izleyen üç gün içinde başarısızlık durumunda gerekçeleri de eklenerek bir tutanakla ilgili enstitüye bildirilir.

(7) Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya toplamda üç kez başarısız bulunan öğrenciye ilgili başkanlığın önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir danışman atanır. Ayrıca, yeni danışmanın teklifi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci için yeni tez konusu belirlenebilir.