Duyurular

 

İnternet üzerinden öğrenci ders  kayıtlarının  01-02 Şubat 2018, danışman onaylarının ise 08-09 Şubat 2018 tarihleri arasında aşağıda belirtilen maddelere dikkat edilerek yapılması gerekmektedir.

 

1.  Yönetmeliğe göre güz ve bahar yarıyıllarında alınacak toplam ders sayısının;

Yüksek Lisans öğrencileri için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az 9 (dokuz) ders olması gerekmektedir.

Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencileri için bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 (on) ders olması gerekmektedir. Daha önce tezli yüksek lisans programında bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders almış öğrenciler bu dersi tekrar almak zorunda değildir. Bu öğrenciler 9 ders alarak ders yükünü tamamlar.

2.  Enstitü Ortak Alanında yer alan “GSE 505 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği” dersi her program için ayrı şubelerde açılmıştır. Şube Bilgisi için tıklayınız...

3.  Öğrencilerin sistem üzerinden derslerini seçip onaylamaları gerekmektedir. Öğrenci seçilecek derslerin belirlenmesinde Danışmanların görüşünü almalıdır (Programa yeni başlayanların Danışmanı Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlarıdır). Öğrencinin Danışmanı, seçilen dersleri onayladıktan sonra dersler kesinlik kazanacaktır.

4.  Ders aşamasında olup henüz tez aşamasına geçmemiş ve danışmanı atanmış olan Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin seçtikleri zorunlu/seçmeli dersler ile birlikte, Tez Hazırlık Dersini ve Uzmanlık Alan Derslerini  kendi danışmanlarının şubelerinden seçmeleri gerekmektedir.

5. Uzmanlık alan dersi, enstitü yönetim kurulunca danışmanın atandığı tarihte başlar, güz ve bahar yarıyıllarında her danışman üzerine “uzmanlık alan dersi” açılır. Enstitü yönetim kurulunun öğrencinin mezuniyetine, danışmanla ya da enstitü ile ilişiğinin kesilmesine karar verdiği tarihe kadar devam eder. Bu dersler yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder.

6.  Öğrenci, danışmanı atandıktan sonra, her yarıyıl kendi danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmakla yükümlüdür.

7.  Derslerin ilk dönemini başarıyla tamamlayan öğrencilerin seminer dersini seçmeleri gerekmektedir.

8. Yüksek Lisans Derslerini  başarıyla tamamlayan öğrencilerin (en az 9 ders) kendi danışmanlarının üzerine açılmış olan şubelerden Tez Dönemi ve Uzmanlık Alan Derslerini  seçmeleri gerekmektedir.

9. Sanatta Yeterlik derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin (en az 10 ders) Tez Dönemi ve Uzmanlık Alan Derslerini kendi danışmanlarının şubelerinden seçmeleri gerekmektedir.

10.  Doktora derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin (en az 10 ders) Yeterlik Sınavına girebilmeleri için Yeterlik Dönemini, Tez Hazırlık Dersi ve Uzmanlık Alan Derslerini  seçmeleri gerekmektedir.

11.  Tez dönemi ve uzmanlık alan dersi her yarıyıl sonunda danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

12.  Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için; Yüksek Lisans başarı harf notu en az CCDoktora ve Sanatta Yeterlikte başarı harf notu en az CB olmak zorundadır.

13.  Bilimsel hazırlık programında alınması gereken dersler en az üç, en çok altı derstir ve ders için belirlenen süre en çok iki yarıyılıdır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir. Bilimsel hazırlık programı ile ilgili dersten başarılı sayılması için asgari CC başarı şartını yerine getirmesi gerekir.

14.  Tezli yüksek lisans, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dersi dâhil en az dokuz ders, tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması ile birlikte en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Tezli yüksek lisans programının normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. 

15.  Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışmaları ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile seminer dâhil en az 10 ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, yeterlik dönemi, tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyılazami süresi on iki yarıyıldır.

16.  Sanatta yeterlik programı; ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için; bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile bilimsel araştırma teknikleri ve yayın etiği dersi ile seminer dâhil en az on ders ile tez hazırlık dersi, uzmanlık alan dersi, tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

17.  Öğrenci başarısız olduğu bir dersi tekrar alabilir ya da yerine başka bir dersi seçebilir.

18.  Yüksek Lisans/Doktora/Sanatta Yeterlik programlarına kayıtlı her öğrenci için en geç birinci yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi enstitü yönetim kurulu kararı ile danışman olarak atanır.

19.  Sanatta yeterlik programlarında Anasanat Dalı Başkanlığı, öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez önerisini Anasanat Dalı Kurulundan geçirerek, derslerini bitirerek tez dönemine kayıt olduğu dönemin sonuna kadar enstitüye gönderir. Tez önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.  

20.  Anasanat Dalı programlarında hazırlanacak tez önerilerinin yönetmelik gereği uygulama içermesi gerekmektedir.

21.  Mezuniyet tarihleri aşağıdaki şekildedir.

  1. Tezli yüksek lisans programlarında mezuniyet tarihi, anasanat programlarına kayıtlı öğrenciler için tez sınavı sonrası yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınavdan sonra; anabilim programlarına kayıtlı öğrenciler için ise tezin başarılı bulunduğu tez sınavından sonra, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
  2. Doktora programlarında mezuniyet tarihi, tezin başarılı bulunduğu tez sınavından sonra, tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.
  3. Sanatta yeterlik programlarında mezuniyet tarihi, tez sınavı sonrasında yapılan ve başarılı bulunan uygulamalı sınavdan sonra tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının Enstitüye teslim edildiği tarihtir.